PMF 2021 will feature the uniquely formed PMF Orchestra JAPAN, with the Academy – 28 young musicians selected through auditions who had committed to attend last year and who currently reside in Japan – at its core. In the first half of the festival they will play alongside PMF alumni currently active in professional orchestras throughout Japan. Spanning from highly experienced performers who also serve as music teachers to young performers who only recently attended PMF themselves, the range of PMF’s alumni network will be on full display. Sunao Goko will lead this orchestra as concertmaster.

In the second half, the Academy will perform alongside music students from Japanese universities, and the sections will be led by principal players from top-class orchestras in Japan. Together they will take on an ambitious program, culminating in the Picnic Concert and GALA Concert, the grand finale of PMF 2021.

【Program A】
※ ◎:Principals ◆:PMF Alumni members ◇:PMF 2021 Academy members 
#:Guest players

<Violin>
◎Sunao Goko(Concertmaster)/◎◆Souki Kirihara/◇Yukina Abe/◇Riho Arai/
◇Mako Asahina/◇Yuki Beppu/◆Asako Fukuda/◇Eri Furuguchi/◇Marie Hirota/
◆Shushi Hori/◇Nao Katsumata/◆Kumagai Yuta/◇Kenta Nomura/◆Karito Ohmitsu/
◆Sayaka Okabe/◆Yuri Sando/◆Eriko Sasaki/◆Aoi Serita/◇Waka Tobita/
◆Maiko Tomita/◆Ikune Yamagata/◆Miki Yamamoto
<Viola>
◎◆David Mason/◆Sayo Takimoto/◆Sachiko Taoka/◆Tomomi Tsuru/◆Moe Fukui/
◆Kenichi Mononobe/◆Makiko Yamada/◆Yasuhito Yamanaka
<Cello>
◎◆Yuya Mizuno/◆Natsumi Kuraki/◆Anna Kusakabe/◆Airi Niwa/
◆Haruna Someya/◇Haruka Mutaguchi
<Double Bass>
◎◆Shuhei Yasuda/◆Kento Takasugi/◆Keina Yamazaki/◆Takayo Yamazaki
<Flute>
◎◆Narumi Okubo/◇Yukiko Ando/◇Sakina Togashi
<Oboe>
◎◆Tomoko Kusumegi/◇Shuhei Nakamura/◇Shota Takahashi
<Clarinet>
◎◆Takako Umemoto/◇Tomomi Inoue/◇Shiho Iwamasa/#Ramon Shindo
<Bassoon>
◎◆Young-Jin Choe /◇Miki Horatani/◇Noriko Kuriki
<Horn>
◎◆Jonathan Hammill/◇Mayu Kubota/◇Asami Shirato/◇Kana Tokita
<Trumpet>
◎◆Takaya Hattori/#Ryo Nakamura/◆Kaori Sakamoto/◇Eitaro Yamakawa
<Trombone>
◎◆Takahiro Hasegawa/◇Ayano Komura
<Bass Trombone>
#Taiga Saito
<Tuba>
◇Shinichiro Kaneko
<Percussion>
◎◆Eric Piekara/◆Mari Kanai/#Aika Mukai/◆Tatsuya Shirato/#Gaku Ueno/
#Yosuke Wanibuchi
<Harp>
#Mieko Inoue/#Rena Kojima
<Banjo>
#Daijob Takagi
<Piano>
#Akiko Sakuma

【Program B】
※ ◎:Principals ◆:PMF Alumni members ◇:PMF 2021 Academy members 
☆:University students #:Guest players

<Violin>
◎Takashi Nagamine(concertmaster)/◎◆Eriko Saski/◇Yukina Abe/◇Riho Arai/
☆Kanau Ariga/☆Mako Asahina/◇Yuki Beppu/☆Haruka Doi/◇Eri Furuguchi/
◇Marie Hirota/☆Yuri Itano/◇Nao Katsumata/☆Mai Kinomura/☆Airi Matsuno/
☆Miyu Nakajima/◇Kenta Nomura/☆Gaku Ohta/☆Sakura Segawa/◇Waka Tobita/
☆Manaka Umeda/☆Moe Yoshimoto/☆Moeko Yoshizawa
<Viola>
◎◆David Mason/☆Sara Furuichi/☆Ayano Kudo/☆Eri Kuribayashi/☆Chihiro Sakaue/
☆Hanae Shima/☆Eriko Shimura/☆Yu Yamamura
<Cello>
◎◆Wataru Mukai/☆Rieko Ito/☆Seika Kobayashi/◇Haruka Mutaguchi/
☆Miki Sato/☆Eito Sugai
<Double Bass>
◎Ryu Sukegawa/☆Narumi Amada/☆Tomoya Takamoto/☆Takahiro Yamada
<Flute>
◎◆Nao (Mikihiro) Nozu/◇Yukiko Ando/◇Sakina Togashi
<Oboe>
◎Ami Kaneko/◇Shuhei Nakamura/◇Shota Takahashi
<Clarinet>
◎◆Alessandro Beverari/◇Tomomi Inoue/◇Shiho Iwamasa
<Bassoon>
◎◆Young-Jin Choe/◇Miki Horatani/◇Noriko Kuriki
<Horn>
◎Tatsuo Nippashi/◇Mayu Kubota◇Asami Shirato/◇Kana Tokita
<Trumpet>
◎◆Tomonori Sato/#Nozomu Osakabe/◇Eitaro Yamakawa/#Maki Tsuruta
<Trombone>
◎◆Hiroyuki Odagiri/◇Ayano Komura
<Bass Trombone>
#Yusuke Sawayama
<Tuba>
◇Kazuto Shikada
<Percussion>
◎◆Eric Piekara/#Kana Funayama/☆Haruna Tamagiku/◇Yosuke Wanibuchi/☆Ayaka Yamada
<Harp>
#Rino Kageyama
<Piano・Celesta>
#Akiko Sakuma/#Yumi Tajima

Appearing on: