5-45, Ueno Koen, Taito-Ku, Tokyo

TEL: 03-3828-2111

Large Map

[Via Train]
Park exit of JR Ueno Station
(Keihin Tohoku line, Joban/Narita line, Joban line, Takasaki line, Tohoku line and Yamanote line)

No.7 exit of Tokyo Metro Ueno Station
(Tokyo Metro Ginza line or Hibiya line)

Park exit of Keisei Ueno Station
(Keisei line)